Gebruiksvoorwaarden Kinderopvang.org

De dienst "Kinderopvang.org" wordt u via internet bij wijze van Software-as-a-Service aangeboden. Aan het gebruik van Kinderopvang.org zijn onderstaande voorwaarden verbonden. Door Kinderopvang.org te gebruiken, gaat u hiermee akkoord.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen bindend indien deze door Kinderopvang.org schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 1. Gebruik van de dienst

1.1 Op Kinderopvang.org kunt u recensies en ervaringen plaatsen voor diverse kinderopvangorganisaties. Ook kunt u hier informatie vinden over deze organisaties.

1.2 Om de gegevens van uw organisatie op Kinderopvang.org te kunnen beheren, moet u zich eerst registreren door te klikken op ‘Deze pagina beheren’. Nadat uw registratie is afgerond, kunt u direct op uw account inloggen en de pagina beheren.

1.3 U dient de toegang tot uw account middels de gebruikersnaam en wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient u het wachtwoord strikt geheim te houden. Kinderopvang.org mag er vanuit gaan dat alles dat gebeurt vanaf uw account na aanmelding met uw gebruikersnaam en wachtwoord, onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij u bij Kinderopvang.org heeft gemeld dat een ander uw wachtwoord kent.

1.4 Met Kinderopvang.org worden uw persoonsgegevens verwerkt. U geeft toestemming voor alle vormen van verwerking die vallen binnen de scope van de dienst. Raadpleeg de privacyverklaring van Kinderopvang.org voor meer informatie.


Artikel 2. Gebruiksregels

2.1 Het is verboden Kinderopvang.org te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via de dienst van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is.

2.2 In het bijzonder is het verboden om recensies of ervaringen te plaatsen die niet op waarheid berusten. Negatieve uitingen zijn toegestaan maar moeten feitelijk onderbouwd worden.

2.3 Indien Kinderopvang.org constateert dat u bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, zal zij u waarschuwen. Indien dit niet leidt tot een acceptabele oplossing, mag Kinderopvang.org zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen. In urgente of ernstige gevallen kan Kinderopvang.org zonder waarschuwing ingrijpen.

2.4 Indien naar het oordeel van Kinderopvang.org hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Kinderopvang.org of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Kinderopvang.org gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

2.5 Kinderopvang.org is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is Kinderopvang.org gerechtigd om uw naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens af te geven aan een derde die klaagt dat u inbreuk maakt op diens rechten of deze algemene voorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.Artikel 3. Beschikbaarheid en onderhoud

3.1 Kinderopvang.org spant zich in om de dienst beschikbaar te laten zijn, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid.

3.2 Kinderopvang.org onderhoudt Kinderopvang.org actief. Onderhoud kan elk moment plaatsvinden, ook als dit kan leiden tot een beperking van de beschikbaarheid. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd.

3.3 Kinderopvang.org mag van tijd tot tijd de functionaliteit van Kinderopvang.org aanpassen. Daarbij zijn uw feedback en suggesties welkom, maar uiteindelijk beslist Kinderopvang.org zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert.


Artikel 4. Intellectueel eigendom

4.1 De dienst Kinderopvang.org, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website is het intellectueel eigendom van Kinderopvang.org. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt gaan zonder aparte schriftelijke toestemming van Kinderopvang.org, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.

4.2 Informatie die u opslaat of verwerkt via de dienst is en blijft uw eigendom (of dat van uw toeleveranciers). Kinderopvang.org heeft een beperkt gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor de dienst, inclusief voor toekomstige aspecten daarvan. U kunt dit gebruiksrecht intrekken door de betreffende informatie te verwijderen en/of de overeenkomst te beëindigen.

4.3 Indien u informatie stuurt naar Kinderopvang.org, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft u haar een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de dienst. Dit geldt niet voor informatie die u nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.

4.4 Kinderopvang.org zal geen kennis nemen van gegevens die u opslaat en/of verspreidt via Kinderopvang.org, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of Kinderopvang.org daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Kinderopvang.org zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.Artikel 5. Vergoeding voor de dienst

5.1 De basisfunctionaliteit van Kinderopvang.org wordt u geheel gratis aangeboden.

5.2 Eventuele aanvullende diensten waarvoor betaald dient te worden, zullen altijd naast de gratis basisfunctionaliteit worden aangeboden.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1 Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid accepteert Kinderopvang.org geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van de dienst.

6.2 Kinderopvang.org is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

6.3 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat u de schade uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk bij Kinderopvang.org meldt.

6.4 In geval van overmacht is Kinderopvang.org nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij u ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallenvan het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.Artikel 7. Duur en opzegging

7.1 Deze overeenkomst gaat in zodra u voor het eerst gebruikt maakt van de dienst en loopt dan voor onbepaalde tijd.

7.2 Indien u als consument de overeenkomst aangaat, kunt u op ieder moment de overeenkomst opzeggen met een opzegtermijn van een maand, gerekend vanaf het moment van opzegging. Zakelijke klanten kunnen steeds opzeggen met een opzegtermijn van twee maanden.

7.3 Kinderopvang.org kan de overeenkomst beëindigen indien u achttien maanden lang niet hebt ingelogd. Zij zal in dat geval eerst een herinneringsmail sturen bij het e-mailadres dat aan uw account gekoppeld is.

7.4 Let op: Het is niet mogelijk de data die u opslaat of verwerkt via de dienst te exporteren.

Artikel 8. Wijzigingen prijzen en voorwaarden

8.1 Kinderopvang.org mag deze voorwaarden alsook de prijzen op ieder moment aanpassen.

8.2 Kinderopvang.org zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig dagen voor inwerkingtreding aankondigen via de dienst zodat u daar kennis van kunt nemen.

8.3 Indien u een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt u tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van de dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.


Artikel 9. Overige bepalingen

9.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

9.2 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met Kinderopvang.org worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Kinderopvang.org gevestigd is.

9.3 Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden eist dat een mededeling “schriftelijk”moet worden verricht, is tevens voldaan indien de mededeling per e-mail of communicatie via de dienst wordt verricht, mits in voldoende mate vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast.

9.4 De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door Kinderopvang.org wordt geacht juist te zijn, tenzij u tegenbewijs levert dienaangaande.

9.5 Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

9.6 Kinderopvang.org is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.